CPU调优

CPU tuning

默认kvm使用的处理器型号为“QEMU Virtual CPU”,性能一般. virsh edit guest,添加到domain区块内:

 • 使用HOST主机的CPU(同类)型号;
 • 一个CPU插槽(1个物理CPU);
 • 4个核心;
 • 每个核心2个线程;
 • 系统识别为8个核心;
 <cpu mode='host-model'>
  <model fallback='allow'/>
  <topology sockets='1' cores='4' threads='2'/>
 </cpu>
 • virtualization/kvm/kvm之cpu调优.txt
 • 最后更改: 2019/04/16 18:31
 • (外部编辑)